Inspireren en verbinden

Maar liefst 17 exposanten en 2 sprekers zorgden voor inspiratie en verbinding op de inspiratiemarkt. Gemeenten, waterschappen, ondernemers, drinkwaterbedrijf, ontwerpers en verenigingen gingen met de bezoekers in gesprek over hun (mogelijke) bijdrage aan het versterken van het water- en bodemsysteem.

Op deze pagina kunt u zien en lezen waarover de exposanten inspiratie brachten, inclusief verwijzingen naar websites voor meer informatie.

Goed Boeren Geeft Energie aan Natuur en Maatschappij

Stel je voor… Een leefomgeving die lokaal en centraal eigen energie opwekt en die water beheert in samenwerking met een agrariër. Klimaatneutraal en onafhankelijk. Waar het agrarisch land is opengesteld, kennis en producten worden gedeeld. Waar grond terug wordt gegeven aan de natuur. Meer biodiversiteit. Een samenwerking met de leefomgeving welke economisch rendeert en arbeid genereert voor mensen met een afstand tot de markt. Verbinding tussen platteland en stad. Lokaal en schaalbaar. Goed Boeren geeft Energie voor Natuur & Maatschappij levert een duurzame bijdrage aan de voedsel-, water en energievoorziening. Een concreet handelingsperspectief voor Gemeenten, (lokale) overheden en bedrijven & instanties in de Agrarische sector.

Ad Vlems & Ecodorp Boekel

Ecodorp Boekel is een proeftuin voor duurzame innovaties en een showroom voor duurzaam bouwen. Het waterplan van het ecodorp is besproken met innovatie-experts van twee Brabantse waterschappen en Brabant Water. Ecodorp Boekel heeft drie duurzaam bouwen awards gewonnen omdat er oplossingen voor elk van de Sustainable Development Goals in praktijk worden gebracht. En de duurzame warmte opslag kan zoveel impact hebben, dat de EU het op nr 1 heeft gezet!

En ook u kunt een ecodorp hebben!

Wilt u nog meer inspiratie ? Bekijk dan de site van het Ecodorp Boekel!

Lady Penelope & Gevel Cactus Element

Creëer in een handomdraai een gevel die helpt om je huis koel te houden in de zomer, helpt tegen hittestress en de opwarming van gevels reduceert. Het Cactus Element is geïnspireerd op ....de cactus. Alle hobbels en bobbels, ribben en uitstulpingen die een cactus heeft zorgen dat ze in een warme omgeving goed kunnen overleven. Tussen de ribben ontstaat namelijk schaduw. De cactus wekt dus zijn eigen schaduw op door zijn vorm. Dit (circulaire) gevel element is daarop geïnspireerd. Het gevel element creëert extra schaduw door zijn vorm. En daarnaast hebben we natuurlijk ook onderzoek gedaan naar planten. Zoals sedums en succulenten. De succulenten in het element kunnen goed tegen hitte, droogte en vriestemperaturen.

Waterschap Brabantse Delta & Zicht op water

Waterschap Brabantse Delta heeft in de gemeente Zundert met een bijdrage uit het Deltaprogramma Hoge Zandgronden 47 digitale watermeters geplaatst op grond- en oppervlaktewater onttrekkingen, om zo real-time te monitoren hoeveel er wordt onttrokken. Niet om te controleren of agrariërs de juiste hoeveelheden doorgeven, maar om een goed beeld van de watervraag gedurende het jaar te krijgen. Op deze manier valt er ook te sturen op het sluiten van kringlopen. Meten is immers weten.

Woon- en werkgemeenschap EcoBosch

Vereniging Ecobosch is een meergeneratie woon- en werkgemeenschap in verbinding met de natuur en de wereld om ons heen. Gericht op het creëren van een duurzame toekomst met zorg voor de ouder wordende mens en verantwoording nemend voor de toekomst van onze kinderen. We wonen in toekomstbestendige, natuurinclusieve woningen met in onze wijk een gemeenschappelijke multifunctionele ruimte. Onze huizen zijn gemaakt van hoofdzakelijk natuurlijke of recyclebare materialen die zo min mogelijk CO2 uitstoten, energiezuinig zijn en een hoge isolatiewaarde hebben. We bouwen klimaatadaptief en vervullen een rol bij het besparen, vasthouden en opvangen van water.

Cloiq de circulaire slimme regenton

Werken aan het klimaat is vaak zo suf. Saai. We mogen dit niet of moeten dat. Cloiq heeft daar iets unieks op bedacht: een slimme regenton. De regenton, vol met technische snufjes reguleert op eigen houtje het ultieme waterpeil. Zo spaart de ton water voor droge periodes en loost hij zijn voorraad als er hoosbuien in aantocht zijn. Bij droogte gaat de regenton in de vorm van een wolk regenen. Zo worden de plantjes van water voorzien.

Bewoners kunnen deze ton sparen door samen plastic in te leveren. Het plastic wordt door een grote 3d printer in de vorm van een wolk geprint en teruggeplaatst in de wijk waar het plastic verzameld is.

Brabant Water & Brakwaterwinning

Brak grondwater als alternatieve bron voor drinkwater: Brabant Water zoekt naar alternatieve bronnen om drinkwater van te maken. Eén daarvan is brak water dat diep in de ondergrond zit. De drinkwatervraag stijgt, terwijl de ruimte om zoet grondwater te gebruiken zijn grenzen kent. Daarom is het van belang om alternatieve bronnen te onderzoeken voor de toekomst van drinkwater. Er is veel brak water beschikbaar en het oppompen heeft weinig tot geen negatieve effecten op de grondwaterstand. Wel is hierbij meer energie nodig en ontstaat er een reststroom.

ZLTO & BodemUP en BedrijfsBodemWaterPlan

BodemUP is een langjarig project waarin agrarische ondernemers worden gecoacht op het gebied van bodembeheer met als doel het verminderen van nitraatuitspoeling. Een bodemcoach adviseert in het veld en aan de keukentafel over maatregelen op het gebied van waterconservering en nutriëntenbenutting.

Het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) is een hulpmiddel voor advisering waarin ook de maatregelen worden vastgelegd. Het BBWP helpt goed agrarisch ondernemerschap aan te tonen. Daarnaast kunnen met het BBWP maatregelen en de effecten van beleid gemonitord worden.

Gemeente Breda & Groene Buurtjes

‘Groene Buurtjes’ is een project waarbij bewoners samen hun wijk groener en klimaatadaptiever maken. Dit doen ze met ondersteuning van de Gemeente Breda. De bedoeling is dat groepen buurtgenoten die dat willen, de openbare ruimte vergroenen èn zelf gaan onderhouden. Er worden tegels gewipt en straten vergroend. Tijdens de ‘Groene-Buurtjes-weekenden’ krijgen bewoners ook advies bij het vergroenen en klimaatadaptief maken van de eigen tuin. Door de inzet van social media campagnes, het uitbrengen van een buurtmagazine en actieve inzet van de bewoners zelf komt er collectieve actie op gang met een direct resultaat.

Waterschap De Dommel & Herinrichting Essche Stroom

Halverwege de Essche Stroom ligt het dorp Esch. Dit is de grens tussen het smalle beekdal bovenstrooms en het brede beekdal benedenstrooms. Waterschap De Dommel wil de Essche Stroom en het gebied eromheen opnieuw inrichten. Dit doen we samen met de omgeving. Zo maken we de Essche Stroom weer beleefbaar. De belangen van omwonenden, recreanten en verschillende natuurfuncties wegen daarbij even zwaar.

Studio Sway & Aquatecture Water Harvesting System

Aquatecture is een compact en modulair wateropvangsysteem dat is ontworpen om vallend regenwater in de stedelijke omgeving op te vangen. Het kan als gevelpaneel op gebouwen worden geïnstalleerd, waardoor waterwinning een geïntegreerd gebouwkenmerk wordt. Het kan ook worden gebruikt als vrijstaande elementen in landschappen en biedt water oogststations op verschillende knooppunten in steden. Aquatecture stimuleert een gemakkelijkere en nauwere betrokkenheid tussen mensen en hun dagelijkse waterbronnen.

Provincie Noord-Brabant & Reizende markt Brabant doet WAT

Iedereen kan een steentje bijdragen aan een groener, schoner en duurzamer Brabant. De provincie gaat graag met inwoners in gesprek over wat zij (kunnen) doen. Daarom is de provincie dit jaar op verschillende plekken in Brabant te vinden met de reizende ‘Brabant Doet WAT’-markt. Daarmee kunnen inwoners ontdekken hoe duurzaam zij al doen en uitgedaagd worden om één van de groene challenges aan te gaan. Inwoners kunnen hun ideeën kwijt op de durf & turf wand en ze kunnen in gesprek met experts voor persoonlijk advies.

Energie- en Grondstoffenfabriek & De Waterfabriek

De Waterfabriek: dit is het concept waarbij we de rioolwaterzuivering zien als belangrijke zoetwaterleverancier in de regio. Met een totaal jaarlijks volume van 2 miljard m3 aan gezuiverd afvalwater (zijnde 50% méér dan al het drinkwater in Nederland) kunnen de RWZI’s dienen als een belangrijke zoetwaterbron voor natuur, landbouw en industrie. Inmiddels zijn hier landelijk, en zeker ook in Brabant, al vele projecten voor opgestart. Hoe kunnen we elke druppel water van de RWZI’s maximaal maatschappelijk benutten?

Waterschap Aa en Maas & Blauwe Poort Laarbeek

In het watersysteem langs de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa nemen we een aantal klimaatrobuuste maatregelen. We richten de waterlopen op sommige plekken opnieuw in. We laten bijv. de waterlopen op een aantal plaatsen weer meanderen en maken een aantal oevers minder steil. Zo ontstaat meer dynamiek en een grotere diversiteit aan planten en dieren. Ook planten we in de ecologische verbindingszone struiken en bomen voor de doelsoorten die daar baat bij hebben. We leggen poelen voor amfibieën aan en maken vispassages bij enkele stuwen en gemalen. Zo krijgen vissen meer ruimte om zich te verplaatsen.

Pixelfaming Robotics & Robot One

Pixelfarming Robotics’ Robot One is een slimme en geheel elektrische landbouwrobot voor biodiverse landbouw, ontworpen om onkruid te bestrijden zonder het gebruik van pesticiden. Het is ontworpen om planten en onkruid autonoom te sturen, gebaseerd op Vision en klaar om uitgerust te worden met tools voor specifieke gewasbehandeling. Teelt zonder herbiciden vraagt om slimme biologische oplossingen en diepgaande kennis van plantinteracties. Met high-end vision-verwerkingscapaciteit aan boord en snelle verbindingen met de cloud, is Robot One uitermate geschikt voor grootschalige, bij voorkeur biodiverse terreinen.

Gemeente Roosendaal & Stadstuin van Hasselt

De gemeente Roosendaal heeft een parkeerterrein in de binnenstad vervangen door een klimaatadaptieve tuin: de Stadstuin Van Hasselt. Bij hevige regenbuien vangt een wadi in de tuin het water op en voert het vertraagd af. Daarnaast heeft de tuin ook een culturele functie: er zijn verschillende kunstwerken in de tuin geplaatst en er is daarnaast ruimte voor wisseltentoonstellingen en kleine culturele activiteiten.

De WaterBank

De Coöperatieve vereniging de WaterBank U.A. is een vereniging waar zowel publieke als private partijen bij aan kunnen sluiten. U.A. betekent dat de leden uitgesloten zijn van aansprakelijkheid. Binnen deze vereniging is de doelstelling geformuleerd om zoveel mogelijk liters restwater met elkaar te verbinden om een bijdrage te leveren door de waterbalans terug in evenwicht te brengen. Op het platform van de WaterBank wordt dus de verbinding tussen vraag en aanbod van restwater gemaakt. Onder restwater verstaan wij alle waterstromen die in de huidige situatie verloren gaan, maar kwalitatief geschikt zijn om elders als duurzame waterbron in te zetten.

Waterschap Rivierenland & vernatting natuur Pompveld

Dit is van oudsher een laaggelegen en dus nat gebied in het land van Altena, met bossen en eendenkooien. Bij extreme hoosbuien, die steeds vaker worden verwacht, leidt dat tot hoge waterstanden. In het natuurgebied is dat prima, maar in de naastgelegen polder Den Duijl leidt dat tot wateroverlast. Door extra waterberging aan te leggen, is dat risico beperkt. Door meer water vast te houden in het natuurgebied, worden daar de natuurwaarden versterkt. Dat is belangrijk omdat Andelsch Broek / Pompveld als Natura2000 gebied onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur en bovendien een Natte Natuurparel. Bijzondere soorten als de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper komen hier voor.

Van der Avoird Trayplant

Water op een agrarische bedrijf in 2035!!! Hoe dan?

Praktijk 2022 : 5 keer per week water onttrekken op 20 ha, versus 5 dagen over het hele jaar op 20 ha. De locaties naast elkaar……. Inspiratie uit de praktijk. Het kan wél. Peter van der Avoird presenteerde hoe. Onderstaand staat de download van zijn presentatie. Bekijk ook de video die is gemaakt ter ere van de Agrifoodpluim die door de provincie is toegekend aan zijn bedrijf.

Deel deze pagina